BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > KẾ HOẠCH
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: 71-KH/TU
Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.

Ngày ban hành: 25/01/2019

CQ ban hành: Tỉnh ủy An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 2434/KH-BHXH
Kế hoạch truyền thông Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp Hội an sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 tại Việt Nam.

Ngày ban hành: 11/07/2018

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 93/KH-BHXH
Kế hoạch số 93/KH-BHXH ngày 11/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020)

Ngày ban hành: 11/01/2018

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4575/KH-BHXH
Kế hoạch số 4575/KH-BHXH ngày 17/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày ban hành: 17/10/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1956/KH-BHXH
Kế hoạch số 1956/KH-BHXH ngày 22/5/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2017.

Ngày ban hành: 22/05/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 376/CTr-BHXH
Chương trình công tác tuyên truyền năm 2017

Ngày ban hành: 10/02/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 344/KH-BHXH
Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT" hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020)

Ngày ban hành: 09/02/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4710/KH-BHXH-HNBVN
Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016

Ngày ban hành: 25/11/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 683/KH-BHXH
Tham gia Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 03/07/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 96/KH-UBND
Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 18/03/2015

CQ ban hành: UBND tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 54/KH-UBND
Thực hiện Chương trình hành động số 23-Ctr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 và Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020

Ngày ban hành: 01/08/2013

CQ ban hành: UBND tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

VĂN BẢN MỚI
1 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
2 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
3 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
4 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
5 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
6 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
7 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
8 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
9 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
10 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo