BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > KẾ HOẠCH
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: 71-KH/TU
Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.

Ngày ban hành: 25/01/2019

CQ ban hành: Tỉnh ủy An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 2434/KH-BHXH
Kế hoạch truyền thông Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp Hội an sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 tại Việt Nam.

Ngày ban hành: 11/07/2018

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 93/KH-BHXH
Kế hoạch số 93/KH-BHXH ngày 11/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020)

Ngày ban hành: 11/01/2018

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4575/KH-BHXH
Kế hoạch số 4575/KH-BHXH ngày 17/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày ban hành: 17/10/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1956/KH-BHXH
Kế hoạch số 1956/KH-BHXH ngày 22/5/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2017.

Ngày ban hành: 22/05/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 376/CTr-BHXH
Chương trình công tác tuyên truyền năm 2017

Ngày ban hành: 10/02/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 344/KH-BHXH
Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT" hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020)

Ngày ban hành: 09/02/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4710/KH-BHXH-HNBVN
Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016

Ngày ban hành: 25/11/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 683/KH-BHXH
Tham gia Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 03/07/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 96/KH-UBND
Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 18/03/2015

CQ ban hành: UBND tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 54/KH-UBND
Thực hiện Chương trình hành động số 23-Ctr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 và Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020

Ngày ban hành: 01/08/2013

CQ ban hành: UBND tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo