BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > KẾ HOẠCH
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: 71-KH/TU
Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.

Ngày ban hành: 25/01/2019

CQ ban hành: Tỉnh ủy An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 2434/KH-BHXH
Kế hoạch truyền thông Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp Hội an sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 tại Việt Nam.

Ngày ban hành: 11/07/2018

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 93/KH-BHXH
Kế hoạch số 93/KH-BHXH ngày 11/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020)

Ngày ban hành: 11/01/2018

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4575/KH-BHXH
Kế hoạch số 4575/KH-BHXH ngày 17/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày ban hành: 17/10/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1956/KH-BHXH
Kế hoạch số 1956/KH-BHXH ngày 22/5/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2017.

Ngày ban hành: 22/05/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 376/CTr-BHXH
Chương trình công tác tuyên truyền năm 2017

Ngày ban hành: 10/02/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 344/KH-BHXH
Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT" hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020)

Ngày ban hành: 09/02/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4710/KH-BHXH-HNBVN
Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016

Ngày ban hành: 25/11/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 683/KH-BHXH
Tham gia Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 03/07/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 96/KH-UBND
Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 18/03/2015

CQ ban hành: UBND tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 54/KH-UBND
Thực hiện Chương trình hành động số 23-Ctr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 và Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020

Ngày ban hành: 01/08/2013

CQ ban hành: UBND tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

VĂN BẢN MỚI
1 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
2 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
3 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
4 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
5 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
6 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
7 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
8 Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.
9 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
10 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo