BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > LUẬT
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: 25/2018/QH14
Luật Tố cáo

Ngày ban hành: 25/06/2018

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 104/2016/QH13
Luật Tiếp cận thông tin.

Ngày ban hành: 06/04/2016

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 84/2015/QH13
Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Ngày ban hành: 25/06/2015

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 58/2014/QH13
Luật Bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 04/12/2014

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 46/2014/QH13
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 01/07/2014

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 38/2013/QH13
Luật việc làm

Ngày ban hành: 16/11/2013

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 10/2012/QH13
Bộ Luật lao động

Ngày ban hành: 18/06/2012

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 25/2008/QH12
LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày ban hành: 28/11/2008

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 71/2006/QH11
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày ban hành: 12/07/2006

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo