BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > LUẬT
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: 25/2018/QH14
Luật Tố cáo

Ngày ban hành: 25/06/2018

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 104/2016/QH13
Luật Tiếp cận thông tin.

Ngày ban hành: 06/04/2016

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 84/2015/QH13
Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Ngày ban hành: 25/06/2015

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 58/2014/QH13
Luật Bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 04/12/2014

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 46/2014/QH13
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 01/07/2014

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 38/2013/QH13
Luật việc làm

Ngày ban hành: 16/11/2013

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 10/2012/QH13
Bộ Luật lao động

Ngày ban hành: 18/06/2012

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 25/2008/QH12
LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày ban hành: 28/11/2008

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 71/2006/QH11
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày ban hành: 12/07/2006

CQ ban hành: Quốc hội

Xem chi tiết văn bản

VĂN BẢN MỚI
1 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
2 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
3 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
4 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
5 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
6 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
7 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
8 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
9 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
10 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo