BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đẩy mạnh thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày đăng: 10/04/2019. Lượt xem: 289
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đồng chí Vũ Hoàng Cương – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tham mưu Cấp ủy, Chính quyền địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cụ thể cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện; Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, tuyên truyền phổ biến kịp thời, đầy đủ Nghị quyết số 28-NQ/TW, Kế hoạch số 71-KH/TU đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân tiếp cận đầy đủ thông tin và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, mục tiêu và những nội dung cơ bản về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tăng cường  phối hợp Bưu điện, các Hội đoàn thể và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp, vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên từng địa bàn, đồng thời, rà soát số liệu thu có đầu thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình dưới 12 tháng, người tham gia bảo hiểm xã tự nguyện đến hạn phải đóng, phối hợp với Đại lý thu trực tiếp đến hộ dân vận động đối tượng tham gia để đảm bảo quyền lợi; Tập trung  khai thác, phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp; xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tiềm năng; kiểm soát nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, có lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể từng tháng, quý và năm; hàng tháng, tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương và đề xuất các giải pháp để có hướng chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

 Bên cạnh đó, Giám đốc chỉ đạo toàn Ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, chuyển đổi mạnh mẽ tác phong phục vụ theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia.

 

Trường Nhi

 

Tin bài liên quan

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo