BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo triển khai thực hiện về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày đăng: 10/04/2019. Lượt xem: 321
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ký Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Mục tiêu kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai

thực hiện kế hoạch cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang

Phát huy sức mạnh tổng hợp, sự chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các chính sách, quy định về bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực thực hiện và phân công Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện trên từng địa bàn.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Liên đoàn Lao động và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tăng cường giám sát các cấp thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội tự nguyện; phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm xã hội tổ chức triển khai, tuyên truyền phổ biến kịp thời, đầy đủ Nghị quyết số 28-NQ/TW, Kế hoạch số 71-KH/TU đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân tiếp cận đầy đủ thông tin và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, mục tiêu và những nội dung cơ bản về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vào hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội từng năm và theo từng giai đoạn để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

 

Trường Nhi.

Tin bài liên quan

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo