BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2019

Ngày đăng: 07/03/2019. Lượt xem: 119
Nhằm phát triển đối tượng, tăng nhanh và bền vững, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2019.

Tính đến ngày 28/02/2019, toàn tỉnh có 106.884 người tham gia BHXH bắt buộc (tỷ lệ 94,01%), 5.736 người tham gia BHXH tự nguyện (tỷ lệ 54,79%), 92.507 người tham gia BH thất nghiệp (tỷ lệ 93,78%), 1.650.440 người tham gia BHYT (tỷ lệ 94,32%). Riêng về chỉ tiêu BHXH tự nguyện, tỉnh cần phải vận động 4.734 người và BHYT là 99.340 người.

Để đạt được chỉ tiêu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành rà soát, phân tích nguồn của từng nhóm đối tượng tiềm năng, xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng có lộ trình từng tháng, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả. Hàng tháng, khai thác dữ liệu ngành Thuế cung cấp để phát triển đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu các đơn vị sử dụng lao động để khai thác lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Cán bộ tuyên truyền ngành Bưu điện giới thiệu những điểm mới của chính sách BHXH tự nguyện

Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Bưu điện thực hiện Hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện tại các xã, phường, thị trấn (khoảng 22 Hội nghị tuyên truyền/tháng, bình quân mỗi huyện tổ chức 02 lần/tháng). Thực hiện các buổi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT ở các địa bàn dân cư; nội dung tuyên truyền ngắn gọn, đi vào trọng tâm là quyền lợi thụ hưởng khi tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Hàng tháng, chủ động phối hợp với các ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, cấp thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng đảm bảo 100% có thẻ BHYT.

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề ra các giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể, căn cứ nhiệm vụ được phân công, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nội dung, giải pháp theo kế hoạch để đạt các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Bích Thúy

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
2 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
3 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
4 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
5 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
6 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
7 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
8 Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.
9 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
10 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo