BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 13/02/2019. Lượt xem: 125
Nhằm tập trung thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý của Ngành; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc; tăng cường thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, lao động của Ngành, ngày 12/02/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đề ra là hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh là 86,20% theo Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, thực hiện thu đúng, thu đủ thu kịp thời, giảm nợ đọng; Tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT; Phối hợp với Bưu điện, Ngân hàng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp BHXH, BHTN được an toàn, thuận lợi, kịp thời và đầy đủ đến người thụ hưởng; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và công tác kiểm tra nội bộ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nghiệp vụ…

Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Chánh Văn phòng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp huyện tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch này đến công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH; thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình công tác đề ra; hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động với chủ đề “Công chức, viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới Kỷ niệm 25 năm thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam”. Toàn ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019./.

Bích Thúy

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
2 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
3 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
4 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
5 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
6 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
7 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
8 Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.
9 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
10 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo