BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Tỉnh ủy An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

Ngày đăng: 13/02/2019. Lượt xem: 129
Ngày 25/01/2019, Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.

Ảnh minh họa

Mục đích triển khai Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Thực hiện hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch được chia làm 03 giai đoạn:

Giai đoạn đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 13% lực lượng lao động trong độ tuổi thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuôi; khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuôi thuộc điện tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 15% số người sau độ tuôi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%.

Giai đoạn đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 20% lực lượng lao động trong độ tuổi thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 11,5% lực lượng lao động trong độ tuôi thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 30% số người sau độ tuôi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%.

Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 13% lực lượng lao động trong độ tuổi thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90% trở lên.

Theo đó, những nhiệm vụ và giải pháp được đặt ra đó là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; Thực hiện pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội; Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, báo hiểm thất nghiệp; Quản lý lực lượng lao động địa phương có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khác tỉnh và nâng cao vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân giao nhiệm vụ cụ thể đối với các tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW và Kế hoạch hành động của Tỉnh uỷ về cải cách chính sách BHXH đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát đối với các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện; thường xuyên kiểm tra, khảo sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh uỷ tại các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh; theo dõi, định kỳ báo cáo tình hình triển khai, tổ chức thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch./.

Bích Thúy

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
2 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
3 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
4 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
5 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
6 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
7 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
8 Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.
9 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
10 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo