BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

điều kiện hưởng trợ cấp mai táng

Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
Lĩnh vực:
Phan Thiên
phanthienlx12@gmail.com
20/06/2019
Bảo Hiểm Xã Hội

Nội dung câu hỏi

Hỏi: Cho em hỏi: nếu ba, mẹ em đã đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho 5 năm liên tiếp. Đến năm thứ 4 không may bị bệnh chết. Vậy gia đình em có được hưởng trợ cấp mai táng không? Xin cảm ơn.

Trả lời câu hỏi

BHXH tỉnh An Giang giải đáp như sau:

Tại Điều 80 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định trợ cấp mai táng như sau:

“1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

a) Người lao động có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên;

b) Người đang hưởng lương hưu.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại Khoản 1 Điều này chết.

3. Trường hợp người quy định tại Khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại Khoản 2 Điều này”.

Ngoài ra, tại Điều 8 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện hướng dẫn trợ cấp mai táng đối với người tham gia BHXH tự nguyện chết mà trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc như sau:

 “1. Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất bằng tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần.

2. Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai tháng bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với người chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian tính hưởng chế độ tử tuất từ đủ 60 tháng trở lên;

c) Ngưởi tham gia BHXH tự nguyện đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc;

d) Người đang hưởng lương hưu”.

Giả sử ba và mẹ của Bạn không có thời gian đóng BHXH bắt buộc trước đó. Ba và mẹ của Bạn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và đóng 01 lần cho 05 năm liên tiếp, tuy nhiên mới đến năm thứ 4 không may bị bệnh chết. Như vậy, thời gian tham gia BHXH tự nguyện của mỗi người sẽ là 4 năm, tương đương 48 tháng. Căn cứ theo quy định nêu trên, thì trường hợp của ba và mẹ Bạn chưa đủ điều kiện có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên để được trợ cấp mai táng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 80 Luật BHXH.

Khi đó, một phần tiền đóng BHXH của ba và mẹ Bạn sau khi chết (tương ứng số tiền đóng BHXH còn lại của năm thứ 5) sẽ được hoàn trả lại theo quy định tại Khoản 6, Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP như sau:

“Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định này mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

a) Dừng tham gia BHXH tự nguyện và chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc;

b) Hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;

c) Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

Số tiền hoàn trả cho người tham gia BHXH tự nguyện trong trường hợp quy định Điểm a và Điểm b Khoản này hoặc hoàn trả cho thân nhân người lao động trong trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có)”.

Tuy không đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng do ba và mẹ của Bạn mất trước thời điểm đóng BHXH tự nguyện đủ 60 tháng (05 năm) thì thân nhân vẫn được giải quyết hưởng trợ cấp tuất theo quy định tại Điều 81 Luật BHXH. Theo đó, tại Khoản 2, Điều 81 Luật BHXH quy định: Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 lần tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi. Nếu đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Trường hợp người lao động có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

Để biết thêm chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 02963.952.115 hoặc Website Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang để được hướng dẫn cụ thể. Thân chào Bạn./.

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo