BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

Về việc hướng dẫn hưởng BHTN

Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
Lĩnh vực:
Vo Thi Thanh Truc
Votruc59@gmail.com
06/03/2019
Bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung câu hỏi

Nhờ BHXH hướng dẫn bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hưởng như thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời câu hỏi

BHXH tỉnh An Giang giải đáp như sau:

1) Về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 như sau:

“Người lao động quy định tại Khoản 1, Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 43 của Luật này.

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Khoản 1, Điều 46 của Luật này.

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

e) Chết.”

2) Về thủ tục, hồ sơ và nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

a) Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ hưởng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ. Hồ sơ gồm có:

“1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia BHTN theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

3. Sổ BHXH”.

b) Nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định về việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Khoản 1, Điều 46 của Luật này và được hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ như sau:

“Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp”.

Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

3. Về thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ như sau:

- Khi nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ việc làm thì Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện (các trường hợp được gửi hồ sơ theo đường bưu điện quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP).

- Tổ chức Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Hiện nay, cơ quan BHXH tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp bằng tiền mặt qua hệ thống Bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng. Nếu người hưởng có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân thì đăng ký với Trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo với cơ quan BHXH. Nếu người hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp tại hệ thống Bưu điện thì khi đến nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh, ký nhận vào Danh sách chi trả (Khoản 8 Điều 28 Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).

4. Mức hưởng, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp: được quy định tại Điều 50 Luật Việc làm như sau:

- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

- Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cung cấp đến Bạn các quy định liên quan đến việc hưởng trợ cấp thất nghiệp như nêu trên, đề nghị Bạn tham khảo để biết thêm chi tiết.

Để biết thêm chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 02963.952.115 để được hướng dẫn cụ thể. Thân chào Bạn./.

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo