BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > TỔNG QUAN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BAN GIÁM ĐỐC
1. Giám đốc Vũ Hoàng Cương

Email : cuongvh@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Diệp Thành Bu

Email : budt@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Tím

Email : timnt@angiang.vss.gov.vn

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
1. Văn phòng

SĐT : 02963.855.267

Email : vp@angiang.vss.gov.vn

2. Phòng Tổ chức cán bộ

SĐT : 02963.855.628

Email : tccb@angiang.vss.gov.vn

3. Phòng Tiếp nhận & Trả KQTTHC

SĐT : 02963.952.115

Email : tthc@angiang.vss.gov.vn

4. Phòng Quản lý Thu

SĐT : 02963.857.138

Email : qlt@angiang.vss.gov.vn

5. Phòng Cấp Sổ thẻ

SĐT : 02963.952.116

Email : cst@angiang.vss.gov.vn

6. Phòng Khai thác & Thu nợ

SĐT : 02963.853.850

Email : kttn@angiang.vss.gov.vn

7. Phòng Thanh tra - Kiểm tra

SĐT : 02963.857.868

Email : ttkt@angiang.vss.gov.vn

8. Phòng Kế hoạch - Tài chính

SĐT : 02963.853.096

Email : khtc@angiang.vss.gov.vn

9. Phòng Công nghệ thông tin

SĐT : 02963.954.170

Email : cntt@angiang.vss.gov.vn

10. Phòng Chế độ BHXH

SĐT : 02963.854.332

Email : cdbhxh@angiang.vss.gov.vn

11. Phòng Giám định BHYT

SĐT : 02963.853.822

Email : gdbhyt@angiang.vss.gov.vn

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THỊ
1. BHXH TP Long Xuyên

SĐT : 02963.953.608

Email : longxuyen@angiang.vss.gov.vn

2. BHXH TP Châu Đốc

SĐT : 02963.868.474

Email : chaudoc@angiang.vss.gov.vn

3. BHXH TX Tân Châu

SĐT : 02963.823.228

Email : tanchau@angiang.vss.gov.vn

4. BHXH Huyện An Phú

SĐT : 02963.826.950

Email : anphu@angiang.vss.gov.vn

5. BHXH Huyện Phú Tân

SĐT : 02963.827.418

Email : phutan@angiang.vss.gov.vn

6. BHXH Huyện Châu Phú

SĐT : 02963.688.541

Email : chauphu@angiang.vss.gov.vn

7. BHXH Huyện Tịnh Biên

SĐT : 02963.875.366

Email : tinhbien@angiang.vss.gov.vn

8. BHXH Huyện Tri Tôn

SĐT : 02963.874.479

Email : triton@angiang.vss.gov.vn

9. BHXH Huyện Chợ Mới

SĐT : 02963.883.074

Email : chomoi@angiang.vss.gov.vn

10. BHXH Huyện Châu Thành

SĐT : 02963.836.058

Email : chauthanh@angiang.vss.gov.vn

11. BHXH Huyện Thoại Sơn

SĐT : 02963.879.019

Email : thoaison@angiang.vss.gov.vn

BHXH TP LONG XUYÊN
1. Giám đốc Nguyễn Văn Hùng

SĐT : 02963.953.608

Email : hungnv@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Trịnh Thái Dương

SĐT : 02963.953.608

Email : duongtt@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Dũng

SĐT : 02963.953.608

Email : dungnh@angiang.vss.gov.vn

BHXH TP CHÂU ĐỐC
1. Giám đốc Trương Văn Hậu

SĐT : 02963.868.474

Email : hautv@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Thái Minh Trung

SĐT : 02963.868.474

Email : trungtm@angiang.vss.gov.vn

BHXH TX TÂN CHÂU
1. PGĐ phụ trách Ngô Thiện Mỹ Dung

SĐT : 02963.823.228

Email : dungntm@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Lê Thu Thảo

SĐT : 02963.823.228

Email : thaolt@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Lê Hoài Nam

SĐT : 02963.823.228

Email : namlh@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN AN PHÚ
1. Giám đốc Dương Thành Hải

SĐT : 02963.826.950

Email : haidt@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Nên

SĐT : 02963.826.950

Email : nennv@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Huỳnh Trí Dũng

SĐT : 02963.826.950

Email : dunght@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN PHÚ TÂN
1. Giám đốc Phan Văn Tư

SĐT : 02963.827.418

Email : tupv@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Triết

SĐT : 02963.827.418

Email : trietnh@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Trần Văn Đừng

SĐT : 02963.827.418

Email : dungtv@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN CHÂU PHÚ
1. Giám đốc Trịnh Quốc Đủ

SĐT : 02963.688.541

Email : dutq@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Lê Minh Đức

SĐT : 02963.688.541

Email : duclm@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Mười

SĐT : 02963.688.541

Email : muoinv@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN TỊNH BIÊN
1. Giám đốc Nguyễn Việt Đào

SĐT : 02963.875.366

Email : daonv@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Bùi Hồng Tràng

SĐT : 02963.875.366

Email : trangbh@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Cao Quang Vinh

SĐT : 02963.875.366

Email : vinhcq@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN TRI TÔN
1. Giám đốc Huỳnh Văn Phước

SĐT : 02963.874.479

Email : phuochv@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Trần Hữu Luận

SĐT : 02963.874.479

Email : luanth@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh

SĐT : 02963.874.479

Email : khanhnq@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN CHỢ MỚI
1. Giám đốc Văng Anh Trung

SĐT : 02963.883.074

Email : trungva@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Lê Ngọc Lam

SĐT : 02963.883.074

Email : lamln@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Cao Hoàng Lộc

SĐT : 02963.883.074

Email : locch@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN CHÂU THÀNH
1. Giám đốc Lê Chí Thành

SĐT : 02963.836.058

Email : trungva@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Nguyễn Bá Tùng

SĐT : 02963.836.058

Email : tungnb@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Giám đốc Phan Thị Hai

SĐT : 02963.836.058

Email : haipt@angiang.vss.gov.vn

BHXH HUYỆN THOẠI SƠN
1. PGĐ phụ trách Ngô Chí Tâm

SĐT : 02963.879.019

Email : tamnc@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Mỹ Trinh

SĐT : 02963.879.019

Email : trinhntm@angiang.vss.gov.vn

VĂN PHÒNG
1. Chánh VP Tôn Thất Cẩm Đính

SĐT : 02963.855.267

Email : dinhttc@angiang.vss.gov.vn

2. Phó Chánh VP Phan Thị Hồng Vân

SĐT : 02963.855.267

Email : vanpth@angiang.vss.gov.vn

3. Phó Chánh VP Nguyễn Văn Phước

SĐT : 02963.855.267

Email : phuocnv@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG TỐ CHỨC CÁN BỘ
1. Trưởng phòng Đỗ Thị Bình

SĐT : 02963.855.628

Email : binhdt@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trưởng phòng Lê Minh Tâm

SĐT : 02963.952.115

Email : tamlm@angiang.vss.gov.vn

3. Phó TP Lê Thị Hà Giang

SĐT : 02963.952.115

Email : gianglth@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ THU
1. Trưởng phòng Hồ Ngọc Thơ

SĐT : 02963.857.138

Email : thohn@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Lê Thị Kiều Nga

SĐT : 02963.857.138

Email : ngaltk@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Trương Thị Thu Hồng
p>SĐT : 02963.857.138

Email : hongttt@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG CẤP SỔ THẺ
1. Trưởng phòng Đỗ Quang Thái

SĐT : 02963.952.116

Email : huongnl@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Thạch Thị Khánh Ngọc

SĐT : 02963.952.116

Email : ngocttk@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG KHAI THÁC & THU NỢ
1. Trưởng phòng Hà Dựng Chí

SĐT : 02963.853.850

Email : chihd@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Ngô Thanh Hòa

SĐT : 02963.853.850.

Email : hoant@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA
1. Trưởng phòng Tô Thành Tuyên

SĐT : 02963.857.868

Email : tuyentt@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Nguyễn Thị Thúy Vân

SĐT : 02963.857.868

Email : vanntt@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
1. PTP Phụ trách Nguyễn Văn Hiệp

SĐT : 02963.853.096

Email : hiepnv@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Nguyễn Thị Đào

SĐT : 02963.853.096

Email : daont@angiang.vss.gov.vn

3. Phó TP Trần Thị Kim Hiểu

SĐT : 02963.853.096

Email : hieuttk@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Trưởng phòng Dương Văn Luyên

SĐT : 02963.954.170

Email : luyendv@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Châu Hoàng Chương

SĐT : 02963.954.170

Email : chuongch@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
1. Trưởng phòng Trần Thị Thu Phượng

SĐT : 02963.854.332

Email : phuongttt@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Trương Ngọc Diễm Thúy

SĐT : 02963.854.332

Email : thuytnd@angiang.vss.gov.vn

PHÒNG GIÁM ĐỊNH BHYT
1. PTP Phụ trách Châu Hoàng Dũng

SĐT : 02963.853.822

Email : thaidq@angiang.vss.gov.vn

2. Phó TP Phạm Văn Hồng

SĐT : 02963.853.822

Email : hongpv@angiang.vss.gov.vn

3. Phó TP Nguyễn Ngọc Dã Thảo

SĐT : 02963.853.822

Email : thaonnd@angiang.vss.gov.vn

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo