BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > DANH MỤC

Danh mục số điện thoại liên hệ


STT

Nội dung

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Tổ chỉ đạo triển khai quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử

 Nguyễn Thị Tím

 Phó Giám đốc BHXH tỉnh

0918.930.043

 

 Hồ Ngọc Thơ

 Trưởng phòng QL Thu

0888.938.393

 

 Dương Văn Luyên

 Trưởng phòng Công nghệ TT

0918.958.672

 

2

Tổ hỗ trợ Đại lý thu và Doanh nghiệp

 Nguyễn Thị Tím

 Phó Giám đốc BHXH tỉnh

0918.930.043

 

 Hà Dựng Chí

 Trưởng phòng Khai thác Thu nợ

0919.053.453

 

3

Tổ hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động rà soát và bàn giao sổ 
BHXH cho người lao động

 Nguyễn Thị Tím

 Phó Giám đốc BHXH tỉnh

0918.930.043

 

 Hồ Ngọc Thơ

 Trưởng phòng QL Thu

0888.938.393

 

4

Tổ xử lý thông tin, hướng dẫn triển khai Luật Sửa đổi bổ sung
 một số điều của Luật BHYT

 Diệp Thành Bu

 Phó Giám đốc BHXH tỉnh

0374.74.66.57

 

 Phòng Giám định BHYT

02963.855.822

 

 Phòng Quản lý thu

02963.980.800

 

5

Số điện thoại đường dây nóng của BHXH tỉnh An Giang

 Phòng Tổ chức cán bộ

02963.912.456

 

6

Tiếp nhận đơn thư của bạn đọc về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

 Ban Biên tập Website

 

ttkt@angiang.vss.gov.vn

7

Gửi tin bài cộng tác về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

 Ban Biên tập Website

 

thuyntb@angiang.vss.gov.vn

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo