BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • BIỂU MẪU > BIỂU MẪU CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
 
Số/ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
01-QĐ52 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
01-QĐ613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
02-QĐ52 Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
03-613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng
15-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (chấp hành xong hình phạt tù)
19-CBH Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ Bảo hiểm xã hội
23-CBH Danh sách người lao động chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Mẫu 01B-HSB DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Mẫu 2-CBH THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG
Mẫu số 04B-BHKV Bản khai cá nhâ về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Mẫu số 04C-BHKV Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Mẫu số 05A-HSB Về việc giải quyết trợ cấp TNLĐ/BNN
Mẫu số 05B-HSB VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Mẫu số 09-HSB TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN
Mẫu số 12-HSB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
Mẫu số 13-HSB GIẤY ỦY QUYỀN
Mẫu số 14-HSB ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Mẫu số 3-CBH GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN
VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo