BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • BIỂU MẪU > BIỂU MẪU CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
 
Số/ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
01-613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
01-QĐ52 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
01-QĐ613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
02-C65 Đề nghị cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
02-QĐ52 Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
03-613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng
03a-CTN Danh sách người thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề
04a-CTN Danh sách người thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ tìm việc làm
04a-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (TNLĐ-BNN hàng tháng)
04b-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (TNLĐ-BNN một lần)
04c-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (hưu trí)
04d-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (BHXH một lần)
04e-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (Tuất hàng tháng)
04g-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (Tuất một lần)
05-HSB Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ-BNN của đơn vị sử dụng lao động
05A-HSB Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ-BNN của đơn vị sử dụng lao động
06-CTN Phiếu tư vấn, giới thiệu tìm việc làm
12-HSB Quyết định hưởng chế độ hưu trí
13-HSB Giấy Ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN
14-HSB Đơn đề nghị
15-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (chấp hành xong hình phạt tù)
16-HSB Biên bản họp của các nhân thân
18-CBH Thông báo thay đổi thông tin người hưởng
18B-HSB Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
19-CBH Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ Bảo hiểm xã hội
23-CBH Danh sách người lao động chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
C65-HD Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Mẫu 01B-HSB DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Mẫu 2-CBH THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG
Mẫu số 04B-BHKV Bản khai cá nhâ về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Mẫu số 04C-BHKV Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Mẫu số 05A-HSB Về việc giải quyết trợ cấp TNLĐ/BNN
Mẫu số 05B-HSB VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Mẫu số 09-HSB TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN
Mẫu số 12-HSB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
Mẫu số 13-HSB GIẤY ỦY QUYỀN
Mẫu số 14-HSB ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Mẫu số 3-CBH GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN
VĂN BẢN MỚI
1 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
2 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
3 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
4 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
5 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
6 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
7 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
8 Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.
9 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
10 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo