BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • BIỂU MẪU > BIỂU MẪU CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
 
Số/ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
01-613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
01-QĐ52 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
01-QĐ613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
02-C65 Đề nghị cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
02-QĐ52 Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
03-613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng
03a-CTN Danh sách người thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề
04a-CTN Danh sách người thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ tìm việc làm
04a-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (TNLĐ-BNN hàng tháng)
04b-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (TNLĐ-BNN một lần)
04c-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (hưu trí)
04d-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (BHXH một lần)
04e-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (Tuất hàng tháng)
04g-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (Tuất một lần)
05-HSB Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ-BNN của đơn vị sử dụng lao động
05A-HSB Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ-BNN của đơn vị sử dụng lao động
06-CTN Phiếu tư vấn, giới thiệu tìm việc làm
12-HSB Quyết định hưởng chế độ hưu trí
13-HSB Giấy Ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN
14-HSB Đơn đề nghị
15-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (chấp hành xong hình phạt tù)
16-HSB Biên bản họp của các nhân thân
18-CBH Thông báo thay đổi thông tin người hưởng
18B-HSB Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
19-CBH Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ Bảo hiểm xã hội
23-CBH Danh sách người lao động chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
C65-HD Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Mẫu 01B-HSB DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Mẫu 2-CBH THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG
Mẫu số 04B-BHKV Bản khai cá nhâ về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Mẫu số 04C-BHKV Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Mẫu số 05A-HSB Về việc giải quyết trợ cấp TNLĐ/BNN
Mẫu số 05B-HSB VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Mẫu số 09-HSB TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN
Mẫu số 12-HSB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
Mẫu số 13-HSB GIẤY ỦY QUYỀN
Mẫu số 14-HSB ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Mẫu số 3-CBH GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN
VĂN BẢN MỚI
1 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
2 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
3 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
4 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
5 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
6 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
7 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
8 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
9 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
10 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo