BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • BIỂU MẪU
 
Số/ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
01-QĐ52 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
01-QĐ613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
01/BHYT Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
02-QĐ52 Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
03-613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng
15-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (chấp hành xong hình phạt tù)
19-CBH Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ Bảo hiểm xã hội
23-CBH Danh sách người lao động chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
D01-HGD Thống kê hộ gia đình tham gia BHYT
D01-TS BẢNG KÊ THÔNG TIN
D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
D03-TS Danh sách người chỉ tham gia BHYT
D07-TS DS đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia
DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
DK02 Danh sách kê khai người đang tham BHYT
DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT
DK04 Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng
DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT
DK06 Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của đơn vị quản lý đối tượng
MAU01 Tổng hợp số người tham gia BHYT do UBND xã lập danh sách
Mẫu 01B-HSB DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Mẫu 2-CBH THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG
Mẫu số 04B-BHKV Bản khai cá nhâ về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Mẫu số 04C-BHKV Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Mẫu số 05A-HSB Về việc giải quyết trợ cấp TNLĐ/BNN
Mẫu số 05B-HSB VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Mẫu số 09-HSB TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN
Mẫu số 12-HSB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
Mẫu số 13-HSB GIẤY ỦY QUYỀN
Mẫu số 14-HSB ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Mẫu số 3-CBH GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN
TK1-TS Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo